Untitled Document
 
 
 
 

HOME > 약재/제조 관리 >수치법제품 목록

 
 
 

녹각교
러시아산
1kg(100g x 10개)

육종용(구증구폭)
중국산
5kg(500g x 10개)

동변향부자
한국산
5kg(500g x 10개)

육신곡
한국산
5kg(500g x 10개)

숙지황(구증구폭)
한국산,중국산
10kg(1kg x 10개)

지유초탄
중국산
5kg(500g x 10개)

죽력액(보급형, 고급형)
한국산
600ml(30ml x 20개)

건강초탄
중국산
5kg(500g x 10개)

강반하
중국산
5kg(500g x 10개)

형개초탄
한국산
5kg(500g x 10개)

구증희렴(구증구폭)
중국산
5kg(500g x 10개)

미백출
중국산
5kg(500g x 10개)

적하수오(구증구폭)
중국산
5kg(500g x 10개)

미창출
중국산
5kg(500g x 10개)

백하수오(구증구폭)
한국산
5kg(500g x 10개)

강후박
한국산
5kg(500g x 10개)

법파극
중국산
5kg(500g x 10개)

밀황기
한국산, 중국산
5kg(500g x 10개)

법반하
중국산, 북한산
5kg(500g x 10개)

황토백출
중국산
5kg(500g x 10개)

제원지
중국산
5kg(500g x 10개)

주증대황(5증)
중국산
5kg(500g x 10개)

제오수유
중국산
5kg(500g x 10개)

발아맥아
한국산
5kg(500g x 10개)

제천오
중국산
5kg(500g x 10개)

토사자(3증)
중국산
5kg(500g x 10개)

제초오
중국산
5kg(500g x 10개)

경포부자
중국산
5kg(500g x 10개)

우담남성
중국산
5kg(500g x 10개)

구증음양곽
중국산
5kg(500g x 10개)